AVISO LEGAL Y POLITICA DE PRIVACIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, reflíctese a seguinte información:

A empresa propietaria do dominio web e ISABEL DEL CANTO FERNÁNDEZ, con enderezo para estes efectos en  C/ PASCUAL VEIGA 22 Baixo Izq. – 15010 – A CORUÑA. CIF: 32696652J .

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Con este documento, queremos informarlle dos motivos polos que recollemos os seus datos persoais, que facemos con eles, cales son os seus dereitos e como pode exercelos .

En este sentido, considéranse como  marco de referencia, principalmente:

Regulamiento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas, no que atinxe ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD)

Lei orgánica 3/2018, 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais (LOPDGDD)

Esta declaración aplícase ao sitio web, aplicación, produto, software ou servizo pertencente a ISABEL DEL CANTO FERNÁNDEZ ou que está ligado a el (colectivamente, os «Servizos»). Ás veces, un servizo pode estar ligado a unha declaración de privacidade diferente, que enumera as prácticas particulares de privacidade do servizo.

Esta política pódese actualizar periodicamente a medida que lle pedimos que acceda e revise. No caso de que fagamos cambios que consideremos importantes, informarémoslle a través dun aviso correspondente ou porémonos en contacto con vostede por outros medios como o correo electrónico.

 

¿CON QUE FIN TRATAMOS OS SEUS DATOS DE PERSOAIS? 

En ISABEL DEL CANTO FERNÁNDEZ recollemos, almacenamos e procesamos a información proporcionada polas persoas interesadas co fin de xestionar os servizos contratados coa nosa entidade e facerlles chegar información do seu interese a través de dúas vías de comunicación.

Os datos subministrados gardaranse mentres se manteña  a relación dos servizos contratados e mentres non se solicite a súa eliminación por parte do interesado. Ainda que incluso neste caso debemos ter en conta o cumprimento das obrigas legais. 

 

TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

As bases legais para o tratamento dos seus datos son a execución do contrato ou servizo que solicitou formalmente, para garantir un correcto uso e procesamento dos datos persoais do usuario, xunto con cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poda solicitar a ISABEL DEL CANTO FERNANDEZ . Farémoslle saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso. Tamén comunicaremoslle os datos que son esenciais para poder levar a cabo o servizo contratado e se le solicitará o seu consentimento expreso para o resto, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do servizo.

No caso de que os datos persoais proporcionados pertencesen a un terceiro ,o usuario garante que informou ao terceiro desta Política de privacidade e obtivo a súa autorización para facilitarnos os seus datos para os fins indicados. Tamén garante que os datos subministrados son precisos e actualizados, sendo responsable de calquera daño ou perxuicio, directa ou indirecta que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

 

DESTINATARIOS DOS DATOS

Como norma xeral, dende ISABEL DEL CANTO FERNÁNDEZ non se comunican datos persoais a terceiros máis alá das comunicacións necesarias para a prestación dos servizos ou derivados dos requisitos legais que nos sexan aplicables. En particular, realizamos comunicacións e intercambio de información con entidades bancarias para o cobro dos servizos solicitados. Tamén realizamos comunicacións a entidades bancarias para realizar a xestión de cobros e a facturación dos servizos prestados, a xestión de pagamentos a provedores de servizos ou para cumprir os requisitos legais, fiscais e de deberes públicos, como a Administración tributaria, a Seguridade Social ou as entidades relacionadas co cumprimento das obrigas en materia de prevención de riscos e seguridade e saúde laboral.

Ademais, temos algúns servizos subcontratados nos que nos apoiamos  para a prestación e o desenvolvemento dos nosos servizos. É o caso, principalmente, de servizos de aloxamento web e mantemento informático.

Para a prestación destes servizos asináronse os correspondentes contratos de tratamento externo que garanten o cumprimento da normativa. No casos en que estes servizos se presten ou requiran a intervención de entidades ou sistemas aloxados en terceiros países, asegurámonos que, nos casos en que sexan necesarias transferencias internacionais de datos, estas realízanse a países que demostren un nivel de seguridade comparable ao da normativa europea. Neste sentido, consideraranse as decisións de adecuación do Comité Europeo de Protección de Datos ou, no seu  defecto, certificados, normas corporativas, cláusulas contractuais ou calquera outro mecanismo recoñecido que certifice un nivel adecuado de protección.

SUS DERECHOS

En todo momento, las personas interesadas pueden ejercer los siguientes derechos:

  • DERECHO a solicitar el ACCESO a los datos personales y a obtener información sobre se estamos tratando sus datos y la información referente a su tratamiento.
  • DERECHO DE RECTIFICACIÓN para modificar datos inexactos, erróneos o incompletos
  • DERECHO A BORRAR datos cuando, entre otras razones, los datos no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. Teniendo presente las excepciones que contemplan la normativa, por ejemplo, para el cumplimiento de los deberes legales.
  • DERECHO a obtener la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO Por parte nuestra, en las circunstancias descritas en la legislación.
  • DERECHO DE OPOSICIÓN a procesar datos personales que lo concernan, excepto por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
  • DERECHO DE PORTABILIDADE de sus datos para ser transmitidos la otra persona responsable del tratamiento y que se realice en un formato estructurado, intelixible y automatizado.

También puede modificar y / o retirar, en cualquier momento, el consentimiento que nos dio, sin afectar a la legalidad del tratamiento basado en el no consentimiento previo a su retirada.

Para ejercer estos derechos, le instamos a utilizar la información de contacto que aparece como RESPONSABLE DE SU DATOS, al comienzo de este aviso, preferentemente por vía postal.

Para un adecuado ejercicio de estos derechos, le instamos la que use como referencia las plantillas y modelos para el ejercicio de los derechos que se pueden encontrar página web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es)

También puede ponerse en contacto con esta misma agencia de protección de datos (www.agpd.es) en caso de que considere que se vulneraron sus derechos o que no se actuó adecuadamente respeto de las solicitudes de derechos que usted había podido realizar.

SEGURIDAD

El sitio web adopta las medidas necesarias para evitar alteraciones, pérdidas, tratamiento o acceso no autorizado a datos personales, teniendo en cuenta en todo momento el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los registros a los que están expuestos, ya procedan de la acción humana o del entorno físico o natural, con todo, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables, por lo que no nos hacemos responsables, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza, que habían podido causar. A título enunciativo: Errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o transmisión de virus o programas maliciosos o perjudiciales en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.