AVISO XURÍDICO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, reflíctese a seguinte información:

A empresa propietaria do dominio web e ISABEL DEL CANTO FERNÁNDEZ , con enderezo para estes efectos En C/ PASCUAL VEIGA 22 Baixo Izq. – 15010 – A CORUÑA. CIF: 32696652J.

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Con este documento, queremos informarlle dos motivos polos que recollemos os seus datos persoais, que facemos con eles, cales son os seus dereitos e como pode exercelos .

Neste sentido, considéranse como marco de referencia, principalmente:
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas, no que atinxe ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD)

Lei orgánica 3/2018, 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais (LOPDGDD)

Esta declaración aplícase ao sitio web, aplicación, produto, software ou servizo pertencente a ISABEL DEL CANTO FERNÁNDEZ ou que está ligado a el (colectivamente, os “Servizos”). Ás veces, un servizo pode estar ligado a unha declaración de privacidade diferente, que enumera as prácticas particulares de privacidade do servizo.

Esta política pódese actualizar periodicamente a medida que lle pedimos que acceda e revise. No caso de que fagamos cambios que consideremos importantes, informarémoslle a través dun aviso correspondente ou porémonos en contacto con vostede por outros medios como o correo electrónico.

 

¿CON QUE FIN TRATAMOS OS SEUS DATOS DE PERSOAIS?

En ISABEL DEL CANTO FERNÁNDEZ recollemos, almacenamos e procesamos a información proporcionada polas persoas interesadas co fin de xestionar os servizos contratados coa nosa entidade e facerlles chegar información do seu interese a través de dúas vías de comunicación.

Os datos subministrados gardaranse mentres se manteña  a relación dos servizos contratados e mentres non se solicite a súa eliminación por parte do interesado. Ainda que incluso neste caso debemos ter en conta o cumprimento das obrigas legais. 

 

TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

As bases legais para o tratamento dos seus datos son a execución do contrato ou servizo que solicitou formalmente, para garantir un correcto uso e procesamento dos datos persoais do usuario, xunto con cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poda solicitar a ISABEL DEL CANTO FERNANDEZ . Farémoslle saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso. Tamén comunicaremoslle os datos que son esenciais para poder levar a cabo o servizo contratado e se le solicitará o seu consentimento expreso para o resto, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do servizo.

No caso de que os datos persoais proporcionados pertencesen a un terceiro ,o usuario garante que informou ao terceiro desta Política de privacidade e obtivo a súa autorización para facilitarnos os seus datos para os fins indicados. Tamén garante que os datos subministrados son precisos e actualizados, sendo responsable de calquera daño ou perxuicio, directa ou indirecta que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

 

DESTINATARIOS DOS DATOS

Como norma xeral, dende ISABEL DEL CANTO FERNÁNDEZ non se comunican datos persoais a terceiros máis alá das comunicacións necesarias para a prestación dos servizos ou derivados dos requisitos legais que nos sexan aplicables. En particular, realizamos comunicacións e intercambio de información con entidades bancarias para o cobro dos servizos solicitados. Tamén realizamos comunicacións a entidades bancarias para realizar a xestión de cobros e a facturación dos servizos prestados, a xestión de pagamentos a provedores de servizos ou para cumprir os requisitos legais, fiscais e de deberes públicos, como a Administración tributaria, a Seguridade Social ou as entidades relacionadas co cumprimento das obrigas en materia de prevención de riscos e seguridade e saúde laboral.

Ademais, temos algúns servizos subcontratados nos que nos apoiamos  para a prestación e o desenvolvemento dos nosos servizos. É o caso, principalmente, de servizos de aloxamento web e mantemento informático.

Para a prestación destes servizos asináronse os correspondentes contratos de tratamento externo que garanten o cumprimento da normativa. No casos en que estes servizos se presten ou requiran a intervención de entidades ou sistemas aloxados en terceiros países, asegurámonos que, nos casos en que sexan necesarias transferencias internacionais de datos, estas realízanse a países que demostren un nivel de seguridade comparable ao da normativa europea. Neste sentido, consideraranse as decisións de adecuación do Comité Europeo de Protección de Datos ou, no seu  defecto, certificados, normas corporativas, cláusulas contractuais ou calquera outro mecanismo recoñecido que certifice un nivel adecuado de protección.

OS SEUS DEREITOS

En todo momento, as persoas interesadas poden exercer os seguintes dereitos:
DEREITO a solicitar o ACCESO ós datos persoais e a obter información sobre se estamos a tratar os seus datos e a información referente ó seu tratamento.

  • DEREITO DE RECTIFICACIÓN para modificar datos inexactos, erróneos ou incompletos
  • DEREITO A BORRAR datos cando, entre outras razóns, os datos non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Tendo presente as excepcións que contemplan a normativa, por exemplo, para o cumprimento das obrigas legais.
  • DEREITO a obter a LIMITACIÓN DO TRATAMENTO Por parte nosa, nas circunstancias descritas na lexislación.
  • DEREITO DE OPOSICIÓN a procesar datos persoais que o concernan, excepto por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • DEREITO DE PORTABILIDADE dos seus datos para seren transmitidos a outra persoa responsable do tratamento e que se realice nun formato estruturado, intelixible e automatizado.

Tamén pode modificar e / ou retirar, en calquera momento, o consentimento que nos deu, sen afectar á legalidade do tratamento baseado no non consentimento previo á súa retirada.

Para exercer estes dereitos, instámoslle a utilizar a información de contacto que aparece como RESPONSABLE DOS SEU DATOS, ó comezo deste aviso, preferentemente por vía postal.

Para un adecuado exercicio destes dereitos, instámoslle a que use como referencia as plantillas e modelos para o exercicio dos dereitos que se poden atopar páxina web da Axencia de Protección de Datos (www.agpd.es)

Tamén pode poñerse en contacto con esta mesma axencia de protección de datos (www.agpd.es) no caso de que considere que se vulneraron os seus dereitos ou que non se actuou adecuadamente respecto das solicitudes de dereitos que vostede puidera realizar.

SEGURIDADE

O sitio web adopta as medidas necesarias para evitar alteracións, perdas, tratamento ou acceso non autorizado a datos persoais, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os rexistros ós que están expostos, xa procedan da acción humana ou do entorno físico ou natural, con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en internet non son inexpugnables, polo que non nos facemos responsables, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquera natureza, que puideran causar. A título enunciativo: Erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou transmisión de virus ou programas maliciosos ou prexudiciais nos contidos, malia ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.